Privacyverklaring
Van kracht sinds: 13-09-2020
Stichting True Leaves (hierna verder te vernoemen:“Trueleaves”) kantoorhoudende te Amsterdam 1046BD
aan de Poortland 66 hecht veel waarde aan een transparante en zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens. Trueleaves is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij
van onze (potentiele) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website verzamelen, opslaan of op
andere wijze gebruiken.
Contactgegevens
Stichting True Leaves
www.trueleaves.nl
Poortland 66
1046BD Amsterdam
+31 6 8512 8920
Algemeen
Trueleaves verwerkt uw persoonsgegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Als
u meer informatie wilt krijgen of als u een proces wilt starten om uw rechten uit te oefenen dan kunt u ons
een bericht sturen. Hiervoor kunt u terecht bij: info@trueleaves.nl of belt u ons algemene nummer +31 6
8512 8920.Trueleaves heeft geen functionaris voor gegevensbescherming maar een privacycoördinator.
Deze is te bereiken via het e-mailadres info@trueleaves.nl
Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Aanmaken Treuleaves Account: Voor het aanmaken van eenTreuleaves-account aanmaakt, vragen wij
om een aantal persoonsgegevens waardoor u in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt
plaatsen en om aanvullende diensten te leveren.
• Ook slaan we uw persoonsgegevens op, zoals uw gebruikersnaam en uw wachtwoord voor uw
account, om uw account veilig te houden tegen toegang door derde partijen. Voor het aanmaken van
een account vragen we uw om uw e-mailadres met ons te delen en om een wachtwoord aan te maken.
• Verwerking bestelling bij Treuleaves.
Persoonsgegevens die wij verwerken
• Contactgegevens:
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Login en accountgegevens, inclusief schermnaam,
• IP-adressen;
• MAC-adressen;
• RFID-nummers;
• Wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
• Financiële gegevens
• Betalingsgegevens.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in deze
privacyverklaring uit te voeren tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
doeleinden in deze privacyverklaring of om te voldoen aan een wettelijke plicht.
Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele- en tracking cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te
laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u
de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek
aan onze website.
Tracking cookies zijn cookies waarmee wij uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier
kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertentie en op
maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via; https://veiliginternetten.nl/
themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht
om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk
is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy
van anderen). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trueleaves Mocht u uw
gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze privacycoördinator via de mail:
info@trueleaves.nl

U kunt een verzoek ook per post indienen, dit verzoek kunt u sturen naar:
Stichting True Leaves
www.trueleaves.nl
Poortland 66
1046BD Amsterdam
+31 6 8512 8920
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u bij het versturen van het identiteitsbewijs
uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dat kan via de
volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopieidentiteitsbewijs . We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.
Beveiliging van persoonsgegevens
Trueleaves heeft maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Trueleaves heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen. Wij
trainen ons personeel en hebben beveiligde servers.
Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan
contact op met onze privacycoördinator via de mail info@trueleaves.nl. U heeft ook het recht een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijziging privacyverklaring
Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Deze privacyverklaring
kan tussentijds worden aangepast. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, dan
kunt u aan de datum die bovenaan is weergegeven zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe
privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie.